Nani atumboli Jael Show Afinga boye, Pourquoi kofinga Manicke ti na degré oyo? Kosilisa moto loposo boye, C'est pour la première fois afinga boye


[youtube src="R7MS73itqhs"/]

Nani atumboli Jael Show Afinga boye, Pourquoi kofinga Manicke ti na degré oyo? Kosilisa moto loposo boye, C'est pour la première fois afinga boye